نویسنده = سید مهدی الوانی
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم‌سازی هوشیاری کارآفرینانه بر مبنای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 40-60

محمدرضا طالبی کوهستانی؛ سید مهدی الوانی؛ سید مجتبی محمود‌زاده؛ محمد عطایی


2. طراحی الگوی رهبری سخاوتمند در بیمارستانهای دولتی استان قم

دوره 10، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 1-33

حمیدرضا ایرانی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا جندقی؛ حسن زارعی متین


3. مطالعۀ تاثیر استراتژی‌‌های انطباقی تنظیم هیجانات بر عملکرد کارکنان

دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 25-46

سمیه شهباء؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمار زاده؛ محمد علی افشار کاظمی