نویسنده = لعیا الفت
مدیریت ریسک در پروژه های توسعه چابک نرم افزار: طرح مدلی فرایندی با رویکرد کیفی

دوره 15، شماره 57، فروردین 1399، صفحه 1-27

کامران فیضی؛ مهدی اسدی قراباغی؛ لعیا الفت؛ محمد تقی تقوی فرد


الگوی رابطه زنجیره تامین ناب / سبز و پایداری شرکتی

دوره 11، شماره 44، دی 1395، صفحه 1-24

علیرضا تفرشی مطلق؛ لعیا الفت؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مقصود امیری


مدلی جهت اندازهگیری پایداری زنجیره تأمین مورد مطالعه: صنعت فرش ماشینی ایران

دوره 9، شماره 33، فروردین 1393، صفحه 29-46

لعیا الفت؛ اسماعیل مزروعی نصرابادی