نویسنده = ابوالحسن فقیهی
انطباق بین استراتژیهای مدیریت دانش با استراتژیهای مدیریت منابع انسانی در شرایط مختلف فناورانه

دوره 17، شماره 68، اسفند 1401، صفحه 75-101

وحید قربانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد علی افشار کاظمی؛ اصغر صرافی زاده


بازنگری و برازش مدل مشارکت دولتی-خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران

دوره 16، شماره 62، تیر 1400، صفحه 1-27

سمانه فایض؛ ابوالحسن فقیهی؛ سعید صیادشیرکش


تبیین الگوی نهادینه سازی اعتماد در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 15، شماره 59، مهر 1399، صفحه 1-32

مهرداد بیات بابلقانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ کرم الله دانشفرد


طراحی الگوی حکمرانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب: مطالعه ای در ابعاد پایداری شرکتی

دوره 14، شماره 56، دی 1398، صفحه 1-24

محمدرضا آبیار؛ ابوالحسن فقیهی؛ وحید چناری


نارسایی‌های نظام جبران خدمت کارکنان در بخش دولتی ایران

دوره 14، شماره 54، تیر 1398، صفحه 1-29

محمدرضا مالکی؛ ابوالحسن فقیهی؛ ناصر میرسپاسی


تبیین محورهای توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی‌بر شایستگی: کاربرد تحلیل تم

دوره 13، شماره 50، تیر 1397، صفحه 2-29

بهارک سفیدگران؛ آرین قلی پور؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد علی شاه حسینی


مطالعه‌ی ریشه‌های فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 13، شماره 49، فروردین 1397، صفحه 1-16

مینا علوی؛ ابوالحسن فقیهی؛ مرتضی موسی خانی؛ رضا نجف بیگی


تدوین چارچوبی برای تاب‏ آوری معیشت عشایر کوچنده (مورد مطالعه: ایل قشقایی)

دوره 12، شماره 47، مهر 1396، صفحه 51-73

محمود ضیایی؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمود جمعه پور؛ فاطمه شکاری


آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران

دوره 12، شماره 46، تیر 1396، صفحه 1-20

صمد بارانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی


تدوین مدل ترکیب رهبری و فرهنگ سازمانی برای سازمان‌های نوآور مورد مطالعه: سازمان‌های تحقیق و توسعه وزارت نفت

دوره 11، شماره 42، تیر 1395، صفحه 25-50

مجتبی رفیعی؛ ابوالحسن فقیهی؛ سید علی اکبر احمدی؛ عباسعلی قدیریان


طراحی و اجرای سازوکار های نهادینه سازی ارزش ها در شرکت های هلدینگ:مطالعه ای درگروه مپنا

دوره 10، شماره 37، فروردین 1394، صفحه 1-22

ابوالحسن فقیهی؛ آرین قلی پور؛ سید محمد مقیمی؛ ندا محمداسماعیلی


طراحی الگوی حکمرانی بیمارستان‌های دولتی ایران

دوره 8، شماره 32، دی 1392، صفحه 1-26

طاهره مرادیان؛ ابوالحسن فقیهی؛ جمال الدین طبیبی


تحقیق موردی در مطالعات سازمانی: پژوهشی در یک سازمان غیردولتی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1392، صفحه 2-23

ابوالحسن فقیهی؛ رویا چگینی؛ عسل آغاز