نویسنده = آرین قلی پور
تعداد مقالات: 7
1. تاثیر رهبری اصیل بر تاب آوری کارکنان و یادگیری آن ها از خطا در بستر تغییرات پیچیده سازمانی: یک مطالعه کمّی

دوره 15، شماره 60، زمستان 1399

فاطمه رحیمی؛ آرین قلی پور؛ ندا محمداسمعیلی؛ سید بابک علوی


2. تبیین محورهای توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی‌بر شایستگی: کاربرد تحلیل تم

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 2-29

بهارک سفیدگران؛ آرین قلی پور؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد علی شاه حسینی


4. کاربرد روش‌ تحقیق هنربنیاد در مطالعات سازمانی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 30-56

افشین دبیری؛ آرین قلی پور؛ محمد ابویی اردکان


5. طراحی و اجرای سازوکار های نهادینه سازی ارزش ها در شرکت های هلدینگ:مطالعه ای درگروه مپنا

دوره 10، شماره 37، بهار 1394، صفحه 1-22

ابوالحسن فقیهی؛ آرین قلی پور؛ سید محمد مقیمی؛ ندا محمداسماعیلی


6. شناسایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شبکه‌های سیاسی در جهت حکمرانی خوب

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 1-26

نغمه عبادی؛ آرین قلی پور


7. نقش فرهنگ در شکل‌گیری نوروتیک سازمانی

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 25-42

اصغر اسدی؛ بهارک سفیدگران؛ آرین قلی پور