نویسنده = آرین قلی پور
شناخت تجارب زیسته کارکنان از فضای کاری؛ پژوهش پدیدارشناسانه

دوره 16، شماره 63، مهر 1400، صفحه 31-52

زری آبسالان؛ آرین قلی پور


تاثیر رهبری اصیل بر تاب آوری کارکنان و یادگیری آن ها از خطا در بستر تغییرات پیچیده سازمانی: یک مطالعه کمّی

دوره 15، شماره 60، دی 1399، صفحه 1-22

فاطمه رحیمی؛ آرین قلی پور؛ ندا محمداسمعیلی؛ سید بابک علوی


تبیین محورهای توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی‌بر شایستگی: کاربرد تحلیل تم

دوره 13، شماره 50، تیر 1397، صفحه 2-29

بهارک سفیدگران؛ آرین قلی پور؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد علی شاه حسینی


باز اندیشی آموزش مدیریت دولتی مبتنی بر نیازهای روزآمد مخاطبین با استفاده از تکنیک استخراج استعاره‌ای زالتمن

دوره 12، شماره 45، فروردین 1396، صفحه 21-40

محمد ابویی؛ طاهره ندافی؛ آرین قلی پور؛ منصور شیرزاد


کاربرد روش‌ تحقیق هنربنیاد در مطالعات سازمانی

دوره 11، شماره 44، دی 1395، صفحه 30-56

افشین دبیری؛ آرین قلی پور؛ محمد ابویی اردکان


طراحی و اجرای سازوکار های نهادینه سازی ارزش ها در شرکت های هلدینگ:مطالعه ای درگروه مپنا

دوره 10، شماره 37، فروردین 1394، صفحه 1-22

ابوالحسن فقیهی؛ آرین قلی پور؛ سید محمد مقیمی؛ ندا محمداسماعیلی


نقش فرهنگ در شکل‌گیری نوروتیک سازمانی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1392، صفحه 25-42

اصغر اسدی؛ بهارک سفیدگران؛ آرین قلی پور