نویسنده = آرین قلی پور
شناخت تجارب زیسته کارکنان از فضای کاری؛ پژوهش پدیدارشناسانه

دوره 16، شماره 63، مهر 1400، صفحه 31-52

زری آبسالان؛ آرین قلی پور


تاثیر رهبری اصیل بر تاب آوری کارکنان و یادگیری آن ها از خطا در بستر تغییرات پیچیده سازمانی: یک مطالعه کمّی

دوره 15، شماره 60، دی 1399، صفحه 1-22

فاطمه رحیمی؛ آرین قلی پور؛ ندا محمداسمعیلی؛ سید بابک علوی


تبیین محورهای توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی‌بر شایستگی: کاربرد تحلیل تم

دوره 13، شماره 50، تیر 1397، صفحه 2-29

بهارک سفیدگران؛ آرین قلی پور؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد علی شاه حسینی


کاربرد روش‌ تحقیق هنربنیاد در مطالعات سازمانی

دوره 11، شماره 44، دی 1395، صفحه 30-56

افشین دبیری؛ آرین قلی پور؛ محمد ابویی اردکان


طراحی و اجرای سازوکار های نهادینه سازی ارزش ها در شرکت های هلدینگ:مطالعه ای درگروه مپنا

دوره 10، شماره 37، فروردین 1394، صفحه 1-22

ابوالحسن فقیهی؛ آرین قلی پور؛ سید محمد مقیمی؛ ندا محمداسماعیلی


نقش فرهنگ در شکل‌گیری نوروتیک سازمانی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1392، صفحه 25-42

اصغر اسدی؛ بهارک سفیدگران؛ آرین قلی پور