نویسنده = حمیدرضا فرتوک زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی علل خروج کارکنان دانشی از شرکت های دانش بنیان با رویکرد پویایی شناسی سیستم

دوره 10، شماره 37، بهار 1394، صفحه 23-50

حمیدرضا فرتوک زاده؛ میثم رجبی نهوجی؛ خدیجه مصطفایی؛ فاطمه مجیبیان