نویسنده = رضا نجف بیگی
ارزیابی تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در بانک های دولتی ایران

دوره 15، شماره 58، تیر 1399، صفحه 109-134

علیرضا نجف پور؛ رضا نجف بیگی؛ کرم اله دانش فرد


مطالعه‌ی ریشه‌های فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 13، شماره 49، فروردین 1397، صفحه 1-16

مینا علوی؛ ابوالحسن فقیهی؛ مرتضی موسی خانی؛ رضا نجف بیگی


آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران

دوره 12، شماره 46، تیر 1396، صفحه 1-20

صمد بارانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی