نویسنده = سید بابک علوی
تاثیر رهبری اصیل بر تاب آوری کارکنان و یادگیری آن ها از خطا در بستر تغییرات پیچیده سازمانی: یک مطالعه کمّی

دوره 15، شماره 60، دی 1399، صفحه 1-22

فاطمه رحیمی؛ آرین قلی پور؛ ندا محمداسمعیلی؛ سید بابک علوی