نویسنده = سلیمان منصوری محمدآبادی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مشارکت مشتری بر توسعه محصول جدید: نقش میانجی پیامدهای بازار

دوره 11، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 57-78

اکرم شعبانی؛ سلیمان منصوری محمدآبادی؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ خلیل صفری