نویسنده = مریم عبدالملکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیامدهای شهرت سازمان‌های بخش عمومی: رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1396، صفحه 81-100

طیبه امیرخانی؛ مریم عبدالملکی