نویسنده = طالبی کوهستانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم‌سازی هوشیاری کارآفرینانه بر مبنای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 40-60

محمدرضا طالبی کوهستانی؛ سید مهدی الوانی؛ سید مجتبی محمود‌زاده؛ محمد عطایی