کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
انطباق بین استراتژیهای مدیریت دانش با استراتژیهای مدیریت منابع انسانی در شرایط مختلف فناورانه

دوره 17، شماره 68، اسفند 1401، صفحه 75-101

وحید قربانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد علی افشار کاظمی؛ اصغر صرافی زاده