کلیدواژه‌ها = سناریونویسی
تعداد مقالات: 2
1. آینده پژوهی حکمرانی خوب در ایران: با رویکرد سناریونویسی

دوره 13، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 61-80

منا آهنی؛ مرتضی موسی خانی؛ محمدعلی افشارکاظمی


2. دستیابی به آینده مطلوب خدمات دولت الکترونیکی ایران در افق 1404 مبتنی بر روش پس نگری

دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 125-144

فاطمه ثقفی؛ علیرضا علی احمدی؛ سیدسپهر قاضی نوری؛ منصوره حورعلی