کلیدواژه‌ها = نظریه داده بنیاد
همکاران رقابتی در صنعت خدمات مهندسی (تدوین مدل مفهومی)

دوره 15، شماره 58، تیر 1399

محمد بروجردی؛ هاشم آقازاده؛ محسن نظری


تبیین الگو و ارائه چالش های برندسازی استراتژیک در صنعت زعفران

دوره 14، شماره 55، مهر 1398

مهدی حقیقی کفاش؛ مژگان حمیدی بیناباج؛ محمد رضا کریمی؛ شهرام خلیل نژاد


طراحی الگوی رهبری سخاوتمند در بیمارستانهای دولتی استان قم

دوره 10، شماره 38، تیر 1394، صفحه 1-33

حمیدرضا ایرانی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا جندقی؛ حسن زارعی متین