کلیدواژه‌ها = فرهنگ فروشنده
طراحی و تبیین مدل وفاداری مشتریان در محیط چند فرهنگی

دوره 13، شماره 51، مهر 1397، صفحه 21-40

وحید صداقت آهنگری حسین زاده؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسد الله کرد نائیج؛ منصوره لولاآور