کلیدواژه‌ها = مدیریت دولتی
توسعه و اعتباریابی الگوی سیاست‌های کارآفرینی

دوره 17، شماره 66، شهریور 1401

علی داوری؛ وجیه باقرصاد؛ ترانه فرخ منش


بحران کرونا: ایران در آینه آزمون: رویکردی تطبیقی

دوره 16، شماره 62، تیر 1400

رضا واعظی؛ اشرف میرزایی؛ زهرا پورامینی


کاربست هوش مصنوعی در بخش دولتی (مطالعه ای فرا ترکیب)

دوره 16، شماره 61، فروردین 1400، صفحه 117-145

سید علیقلی روشن؛ نورمحمد یعقوبی؛ امیررضا مومنی