تعداد مقالات: 342

2. سازمان های بخش عمومی چگونه کارآفرین می شوند؟

دوره 14، شماره 55، پاییز 1398

سید علیرضا فیض بخش؛ آصف کریمی؛ سمانه عربشاهی


3. بازنگری و برازش مدل مشارکت دولتی-خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران

دوره 16، شماره 62، تابستان 1400

سمانه فایض؛ ابوالحسن فقیهی؛ سعید صیادشیرکش


25. شناسایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شبکه‌های سیاسی در جهت حکمرانی خوب

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 1-26

نغمه عبادی؛ آرین قلی پور