سازمان های بخش عمومی چگونه کارآفرین می شوند؟

دوره 14، شماره 55، مهر 1398

سید علیرضا فیض بخش؛ آصف کریمی؛ سمانه عربشاهی


توسعه و اعتباریابی الگوی سیاست‌های کارآفرینی

دوره 17، شماره 66، شهریور 1401

علی داوری؛ وجیه باقرصاد؛ ترانه فرخ منش