سازمان های بخش عمومی چگونه کارآفرین می شوند؟

دوره 14، شماره 55، مهر 1398

سید علیرضا فیض بخش؛ آصف کریمی؛ سمانه عربشاهی


مدل‌سازی تاثیر آینده‌نگاری راهبردی بر قابلیت‌های پویا: نقش تعدیل‌گر عدم قطعیت محیطی

دوره 17، شماره 65، خرداد 1401

شهریار شیرویه پور؛ صفر فضلی؛ عین الله کشاورز ترک