تعداد مقالات: 330
2. سازمان های بخش عمومی چگونه کارآفرین می شوند؟

دوره 14، شماره 55، پاییز 1398

سید علیرضا فیض بخش؛ آصف کریمی؛ سمانه عربشاهی


3. تاثیر رهبری اصیل بر تاب آوری کارکنان و یادگیری آن ها از خطا در بستر تغییرات پیچیده سازمانی: یک مطالعه کمّی

دوره 15، شماره 60، زمستان 1399

فاطمه رحیمی؛ آرین قلی پور؛ ندا محمداسمعیلی؛ سید بابک علوی


25. شناسایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شبکه‌های سیاسی در جهت حکمرانی خوب

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 1-26

نغمه عبادی؛ آرین قلی پور