تعداد مقالات: 330
205. تدوین مدلی برای ساخت برند اجتماعی: رویکردی نوین به برندسازی

دوره 11، شماره 43، پاییز 1395، صفحه 87-112

محمود محمدیان؛ بهاره ظهوری


208. شناسایی پیشایندهای بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 91-101

مهدی گل وردی؛ حسن دانایی فرد؛ محمدحسین رحمتی؛ جبار باباشاهی


211. تاثیر آموزش رفتارهای رهبری اصیل به مدیران بر افزایش سرمایه روان-شناختی کارکنان(مورد مطالعه شرکت پتروشیمی تهران)

دوره 10، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 98-123

مریم قانع نیا؛ نسرین ارشدی؛ کیومرث بشلیده؛ محمد فروهر


215. تحلیل فازی رابطه ابعاد اکوسیستم کارآفرینی با رقابت‌پذیری

دوره 14، شماره 55، پاییز 1398

علی داوری؛ محمد عزیزی؛ وجیه باقرصاد


217. تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند: بررسی نقش میانجی¬سازه¬های تاثیر، اعتماد و ترجیح برند

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 59-72

حسین رضایی دولت آبادی؛ جواد خزائی پول؛ مجتبی امانی


218. تاثیر عدالت و فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی با در نظر گرفتن نقش نگرش مودیان- در نظام اداری ایران

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 59-79

سید یاسر ابراهیمیان جلودار؛ مسعود احمدی؛ نیلوفر ایمان خان


219. رویکرد رفتاری به حاکمیت شرکتی: نظریه‌ها و روش‌شناسی پژوهش‌ها

دوره 13، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 61-80

علی دیواندری؛ محمدصادق هاشمی؛ امین معینیان


221. تاثیر سناریوهای محیطی بر عملکرد سیستم پویای بازاریابی: ( مطالعه کارگزاری‌های بورس و اوراق بهادار)

دوره 14، شماره 53، بهار 1398، صفحه 80-99

فیروزه ستوده؛ علی محمدی؛ علی نقی مصلح شیرازی؛ حبیب اله رعنایی کرد شولی


222. منافع تجارت الکترونیکی برای تولیدکننده و عرضه‌کننده

دوره 10، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 81-114

منصور صادقی مال‌امیری


223. تعیین مدل ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای داده‌کاوی

دوره 12، شماره 45، بهار 1396، صفحه 81-100

ایمان رئیسی وانانی؛ قاسم بولو؛ شهره زرکش


224. بررسی پیامدهای شهرت سازمان‌های بخش عمومی: رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1396، صفحه 81-100

طیبه امیرخانی؛ مریم عبدالملکی