تعداد مقالات: 330
326. شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی کلان برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا

دوره 15، شماره 59، پاییز 1399، صفحه 63-94

فاطمه جادران؛ حمیدرضا یزدانی


327. ارائه الگوی تصمیم‌گیری خرید مشتری با رویکرد بازاریابی حسی و تجربی

دوره 15، شماره 59، پاییز 1399، صفحه 96-124

شکوفا کبیری؛ حسین وظیفه دوست؛ پرویز سعیدی؛ عبدالعزیز پقه


328. بررسی تاثیر مولفه‌های الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه منابع انسانی بر اهداف الگو برمبنای تحلیل مسیر

دوره 15، شماره 57، بهار 1399، صفحه 97-122

علی مصطفی روزبه؛ کاوه تیمورنژاد؛ محمدرضا ربیعی مندجین


329. طراحی مدل ارزش آفرینی واحدهای منابع انسانی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری)

دوره 15، شماره 57، بهار 1399، صفحه 123-151

سیروس تدبیری؛ فرشته میراحمدی؛ علیرضا افشارنژاد؛ مریم مجیدی


330. طراحی و آزمون مدل مدیریت عملکرد کارکنان با رویکرد یکپارچه در بانک های دولتی

دوره 15، شماره 59، پاییز 1399، صفحه 125-141

مریم فهیما؛ داریوش غلامزاده؛ احمد ودادی