مدیریت کیفیت زنجیره‏ی تأمین و تاثیر آن بر عملکرد شرکت‏های ریخته‏گری قطعات خودرویی ایران

چکیده

مدیریت کیفیت زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد سیستمی برای بهبود عملکرد سازمان‌ها تعریف می‌شود که فرصت‌های ایجاد شده به وسیله ارتباطات پایین دست و بالادست با تأمین کنندگان و مشتریان را در سازمان جاری می‌سازد. در تحقیق حاضر به بررسی یکپارچگی مدیریت کیفیت جامع و مدیریت زنجیره تأمین و تاثیر آنها بر عملکرد صنایع ریخته گری قطعات خودرو در ایران می‌پردازیم. مدل مفهومی تحقیق از ادغام چندین مدل مفهومی که در گذشته توسط محققان مختلف ارایه شده، حاصل شده است و جامعه آماری این تحقیق نیز شرکت‌های تولید کننده قطعات خودرو به روش ریخته گری در ایران می‌باشد. با توجه به اینکه جامعه آماری مذکور محدود بوده است لذا به جای استفاده از نمونه برداری، کل جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق فرضیه‌های مدل مفهومی با تحلیل‌های آماری و استفاده از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Amos مورد آزمایش قرار گرفتند. یافته‌های این تحقیق نشان داد که رویکردهای مدیریت کیفیت جامع و مدیریت زنجیره تأمین با یکدیگر همبستگی داشته و هر یک نیز بر عملکرد سازمانی تاثیر گذار هستند. بنابراین مدیران ارشد باید در جهت دست یافتن به مزیت‌های رقابتی نسبت به رقبای خود این رویکردها را در سازمان مستقر نموده تا به منفعت‌های ناشی از آنها دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Supply Chain Quality Management on Performance of Iran’s Automotive Casting Industry

چکیده [English]

This study examines the integration of total quality management and supply chain management and their impact on organization performance in Iran’s automotive casting industry. A conceptual model was designed to test the research hypothesises. The survey included all automotive casting manufacturers in Iran. The  findings show that TQM and SCQM are positively correlated and both affect organizational performance. This findings suggest that managers of these manufacturing companies can apply TQM an SCQM approaches to achieve competitive advantages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • total quality management
  • supply chain management
  • supply chain quality management
  • organization performance