نویسنده = حیدری، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر الگوی ساختاری اتحادهای استراتژیک بر عملکرد اتحاد با رویکرد فراترکیب

دوره 13، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 91-110

سید حسین جلالی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ علی حیدری؛ سید محمد اعرابی