نویسنده = طالبیان، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. حکمرانی شرکتی در ایران: پژوهش موردی شرکت های دولتی

دوره 14، شماره 53، بهار 1398، صفحه 1-19

امیرعلی مهاجرانی؛ علینقی مشایخی؛ مسعود طالبیان