نویسنده = ثقفی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. دستیابی به آینده مطلوب خدمات دولت الکترونیکی ایران در افق 1404 مبتنی بر روش پس نگری

دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 125-144

فاطمه ثقفی؛ علیرضا علی احمدی؛ سیدسپهر قاضی نوری؛ منصوره حورعلی