نویسنده = سلطان پناه، هیرش
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش فرا ترکیب و دلفی (مورد مطالعه: شرکت های کوچک ومتوسط غرب کشور)

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 72-90

مهدی الله دادی؛ ابوالفضل تاج زاده نمین؛ منصور ایراندوست؛ هیرش سلطان پناه