نویسنده = احمدی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر عدالت و فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی با در نظر گرفتن نقش نگرش مودیان- در نظام اداری ایران

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 59-79

سید یاسر ابراهیمیان جلودار؛ مسعود احمدی؛ نیلوفر ایمان خان