نویسنده = سلیمانی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل شبکه‌سازی فعالیت‌های بازاریابی بنگاه‌های فعال در خوشه‌های صنعتی ایران

دوره 10، شماره 37، بهار 1394، صفحه 51-78

سید مجتبی موسوی نقابی؛ محسن نظری؛ طهمورث حسنقلی پور؛ غلامرضا سلیمانی؛ عزت ا... عباسیان