نویسنده = محمدیان، محمود
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مدلی برای ساخت برند اجتماعی: رویکردی نوین به برندسازی

دوره 11، شماره 43، پاییز 1395، صفحه 87-112

محمود محمدیان؛ بهاره ظهوری