نویسنده = مزروعی نصرابادی، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. مدلی جهت اندازهگیری پایداری زنجیره تأمین مورد مطالعه: صنعت فرش ماشینی ایران

دوره 9، شماره 33، بهار 1393، صفحه 29-46

لعیا الفت؛ اسماعیل مزروعی نصرابادی