نویسنده = علوی، سید مسلم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر مزایای برند بر رضایتمندی و وفاداری رفتاری مشتری به برند (مورد مطالعه: برند پارس خزر)

دوره 9، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 113-144

ابوالقاسم ابراهیمی؛ سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی