نویسنده = آقاجان پور چهارده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. نقش مبادله رهبر- پیرو در تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 101-120

فاطمه آقاجان پور چهارده؛ حمیدرضا رضایی کلیدبری