نویسنده = ابراهیم پور، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد صنایع تولیدی: بررسی نقش پویایی‌های محیطی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 53-76

مصطفی ابراهیم پور؛ محمود مرادی؛ یعقوب ممبینی