نویسنده = باباجانی محمدی، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عمده‌ترین سوگیری‌های سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل

دوره 12، شماره 46، تابستان 1396، صفحه 61-80

سعیده باباجانی محمدی؛ سعید مرتضوی؛ یعقوب مهارتی؛ رضا تهرانی