نویسنده = حمیدی زاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. مروری تحلیلی و نظام مند بر نظریه های مربوط به راهبرد همرقابتی به عنوان تعارضی در ادبیات مدیریت راهبردی

دوره 14، شماره 53، بهار 1398، صفحه 100-120

مرتضی سلطانی؛ میثم شهبازی؛ علی اشرف احمدیان؛ علی حمیدی زاده