دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، بهار 1392 
3. نقش فرهنگ در شکل‌گیری نوروتیک سازمانی

صفحه 25-42

اصغر اسدی؛ بهارک سفیدگران؛ آرین قلی پور


6. هوش فرهنگی در تعامل با استراتژی های مدیریت تعارض

صفحه 73-103

رضا سپهوند؛ فتانه بهاروند؛ رضوان بیرانوند