دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 1-157 
1. طراحی الگوی حکمرانی بیمارستان‌های دولتی ایران

صفحه 1-26

طاهره مرادیان؛ ابوالحسن فقیهی؛ جمال الدین طبیبی


2. فهم زاویای نوینی از سازه «ظرفیت مازاد سازمانی»

صفحه 27-46

سیما ساغروانی؛ سعید مرتضوی؛ محمّد لگزیان؛ فریبرز رحیم نیا