دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1393 
5. تبیین عوامل موثر بر اثربخشی تیمهای کاری در سطح واحد

صفحه 97-124

اکرم هادی زاده مقدم؛ غلامعلی طبرسا؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ مریم طهرانی