دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 1-148 
2. مطالعۀ تاثیر استراتژی‌‌های انطباقی تنظیم هیجانات بر عملکرد کارکنان

صفحه 25-46

سمیه شهباء؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمار زاده؛ محمد علی افشار کاظمی


6. دستیابی به آینده مطلوب خدمات دولت الکترونیکی ایران در افق 1404 مبتنی بر روش پس نگری

صفحه 125-144

فاطمه ثقفی؛ علیرضا علی احمدی؛ سیدسپهر قاضی نوری؛ منصوره حورعلی