دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تابستان 1394 
1. طراحی الگوی رهبری سخاوتمند در بیمارستانهای دولتی استان قم

صفحه 1-33

حمیدرضا ایرانی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا جندقی؛ حسن زارعی متین


5. شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت بازاریابی ویروسی

صفحه 124-145

علی عبدالهی؛ نسترن حاجی حیدری؛ مریم امیدوار


6. بررسی عشق برند خریداران گوشی تلفن همراه در تهران

صفحه 146-158

فاطمه پریشان؛ هاشم آقازاده؛ محمد علی شاه حسینی