دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 1-145