دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، فروردین 1395، صفحه 1-118 
وضعیت سرمایه انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان بر مبنای سبک‌های نوآوری

صفحه 20-44

راحله منتظر؛ وجه الله قربانی زاده؛ میرعلی سید نقوی؛ داوود حسین پور