دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، فروردین 1397، صفحه 1-160 
مطالعه‌ی ریشه‌های فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 1-16

مینا علوی؛ ابوالحسن فقیهی؛ مرتضی موسی خانی؛ رضا نجف بیگی


روایت‌پژوهی در تجارب مسیرشغلی مدیران‌موفق

صفحه 17-27

مصطفی فروغی نعمت اللهی؛ علی دیواندری