دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 1-160 
1. مطالعه‌ی ریشه‌های فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 1-16

مینا علوی؛ ابوالحسن فقیهی؛ مرتضی موسی خانی؛ رضا نجف بیگی


2. روایت‌پژوهی در تجارب مسیرشغلی مدیران‌موفق

صفحه 17-27

مصطفی فروغی نعمت اللهی؛ علی دیواندری