دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، بهار 1398، صفحه 1-112 
1. حکمرانی شرکتی در ایران: پژوهش موردی شرکت های دولتی

صفحه 1-19

امیرعلی مهاجرانی؛ علینقی مشایخی؛ مسعود طالبیان


2. بازتاب رهبری خدمتگزار در سازمانهای مردم‌نهاد: نقش تعدیل گر اخلاق کار اسلامی

صفحه 20-39

الهام ابراهیمی؛ محرم عباسی؛ سید جاوید حسینی؛ محسن اسماعیلی


3. رابطه جذابیت برند کارفرما وگرایش به مهاجرت : مطالعه نقش تعدیل گر امکان مهاجرت

صفحه 40-59

الهه شوقی لرد؛ محسن علیزاده ثانی؛ میثم شیرخدایی؛ محبوبه عرب کلمری