دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 1-140 
1. نارسایی‌های نظام جبران خدمت کارکنان در بخش دولتی ایران

صفحه 1-19

محمدرضا مالکی؛ ابوالحسن فقیهی؛ ناصر میرسپاسی


4. شناسایی عوامل موثر بر واکنش های مصرف کنندگان به تبعیض های قیمتی

صفحه 70-90

علی مریخ نژاد اصل؛ کامبیز حیدرزاده؛ یزدان منصوریان