دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، مهر 1398 
مدل سازی توسعه صنعتی پایدار در منطقه آزاد ارس

بابک صارمی رسولی؛ علیرضا بافنده زنده؛ آرزو نجائی


تبیین الگو و ارائه چالش های برندسازی استراتژیک در صنعت زعفران

مهدی حقیقی کفاش؛ مژگان حمیدی بیناباج؛ محمد رضا کریمی؛ شهرام خلیل نژاد