دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، بهار 1400 
1. تحلیل عملکرد مدیریت بحران در شهر تهران (مورد مطالعه: حادثه ساختمان پلاسکو)

رضا رحمانی اصل؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا واعظی؛ غلامرضا کاظمیان


2. طراحی مدل توانمندسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان با رویکرد دیمتل

عامر دهقان نجم آبادی؛ رضا محمدکاظمی؛ کامبیز طالبی؛ علی داوری


3. الگوی محیطی موثر بر آینده نگاری راهبردی ورزش ایران و تعیین عدم قطعیت های کلیدی

رضا فرخ شاهی نیا؛ جواد شهلایی؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر؛ مسلم شیروانی ناغانی


6. کاربست هوش مصنوعی در بخش دولتی (مطالعه ای فرا ترکیب)

امیررضا مومنی؛ سید علیقلی روشن؛ نورمحمد یعقوبی