دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، مهر 1400 
مرور نظام مند و چند سطحی ادبیات بازسازی اعتماد: رهنمودهایی برای پژوهشگران

صفحه 53-102

سید مجتبی محمودزاده؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ میر علی سید نقوی؛ هادی عبدالهی