دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، زمستان 1400 
1. طراحی الگوی خط‌مشی منسجم حکمرانی آب در ایران

الهه یوسفیان؛ ابوالحسن فقیهی؛ کرم الله دانشفرد