دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، دی 1400 
طراحی الگوی خط‌مشی منسجم حکمرانی آب در ایران

صفحه 1-32

الهه یوسفیان؛ ابوالحسن فقیهی؛ کرم الله دانشفرد


طراحی و اعتبارسنجی الگوی شایستگی مدیران آموزش و پرورش با رویکرد جانشین‌پروری

صفحه 87-121

محمدرضا جاویدی؛ هادی پورشافعی؛ مهدی زیرک؛ حسین مومنی مهمویی


شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران دولت جمهوری اسلامی

صفحه 123-144

معصومه مومنی مفرد؛ رضا سپهوند؛ سید نجم الدین موسوی؛ حجت وحدتی