دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، دی 1400 
طراحی الگوی خط‌مشی منسجم حکمرانی آب در ایران

الهه یوسفیان؛ ابوالحسن فقیهی؛ کرم الله دانشفرد