دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، شهریور 1402 
ارائه ‏ی مدلی برای منبع‌یابی در زنجیره‏ی تأمین صنعت طیور

امیرمسعود عرب حلوائی؛ کامران فیضی؛ سید محمدتقی تقوی‌فرد


طراحی مدل جامع رتبه‌بندی شرکت‌های بورسی مبتنی بر گزارشگری یکپارچه

سید مجتبی حسینی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ محمدرضا رستمی؛ علی سعیدی