نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آشنایی با برند تاثیر آشنایی با برند و نوع محصول بر پاسخ مشتری به بازاریابی خیرخواهانه [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 101-126]
 • آمادگی الکترونیکی روند تکامل مدلهای آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی از منظر روش شناسی [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 51-80]
 • آوای تدافعی سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 77-104]
 • آوای مطیع سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 77-104]
 • آوای نوع دوستانه سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 77-104]
 • آینده‌پژوهی آینده‌پژوهی پاسخگویی سازمان‌های غیردولتی حوزه‏ی سلامت و بهداشت ایران 1404 [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 47-76]

ا

 • ابزار اندازه‌گیری تعاملات تیم بررسی سازه‏ی کیفیت کار تیمی و اصلاح ابزار اندازه‌گیری تعاملات تیم: تحلیل مفهومی و تجربی [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 19-47]
 • ادراک از ارتباطات مؤثر نقش درک حمایت سازمانی در رابطه‎ی بین ارتباطات مؤثر و کارکردهای رفتار سازمانی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 79-99]
 • ادراک از حمایت سازمانی نقش درک حمایت سازمانی در رابطه‎ی بین ارتباطات مؤثر و کارکردهای رفتار سازمانی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 79-99]
 • ارتباطات اثربخش5 تأثیر هوش‌ هیجانی بر ارتباطات اثربخش مدیران شعب بانک ‌ملت در شهر تهران [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 145-158]
 • ارتباطات4 تأثیر هوش‌ هیجانی بر ارتباطات اثربخش مدیران شعب بانک ‌ملت در شهر تهران [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 145-158]
 • ارزش قابل ارائه بررسی عوامل موثر در طراحی مدل کسب و کار همراه در حوزه مدیریت زیرساخت [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 67-88]
 • ارکان درونی کارراهه جهت گیری های درونی کارراهه: مطالعه موردی صنعت بانکداری [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 25-40]
 • امکان¬سنجی اجرای برنامه ملاحظات طراحی و پیاده¬سازی اثربخش نظام جانشین¬پروری در یک شرکت با رسمیت پایین و کارکنان دانش¬محور [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 27-63]
 • انتالوژی مدل کسب¬وکار توسعه و تغییر مدل کسب¬وکار با به‏کارگیری رویکرد پویایی سیستم¬ها [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 1-18]
 • انتظارت ذی‌نفعان طراحی و سنجش مدل سازمان ارزش بنیان در شرکت مادر تخصصی توانیر [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 113-140]
 • انجمن علمی – شبکه سیاستگذاری -- تصمیم گیری علمی نقش انجمن های علمی و نظام تصمیم گیری های علمی کشور [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 89-112]

ب

 • بازاریابی خیرخواهانه تاثیر آشنایی با برند و نوع محصول بر پاسخ مشتری به بازاریابی خیرخواهانه [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 101-126]
 • بازاریابی عام‌المنفعه تاثیر آشنایی با برند و نوع محصول بر پاسخ مشتری به بازاریابی خیرخواهانه [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 101-126]
 • بانکداری جهت گیری های درونی کارراهه: مطالعه موردی صنعت بانکداری [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 25-40]
 • بخش دولتی طراحی و سنجش مدل سازمان ارزش بنیان در شرکت مادر تخصصی توانیر [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 113-140]
 • برنامه¬ریزی جانشین¬پروری ملاحظات طراحی و پیاده¬سازی اثربخش نظام جانشین¬پروری در یک شرکت با رسمیت پایین و کارکنان دانش¬محور [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 27-63]
 • بهره‏وری کل عوامل انتظار بهبود عملکرد صنایع دولتی واگذار‏شده به بخش خصوصی: حقیقت یا افسانه؟ [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 141-172]
 • بورس اوراق بهادار انتظار بهبود عملکرد صنایع دولتی واگذار‏شده به بخش خصوصی: حقیقت یا افسانه؟ [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 141-172]

پ

 • پاسخگویی آینده‌پژوهی پاسخگویی سازمان‌های غیردولتی حوزه‏ی سلامت و بهداشت ایران 1404 [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 47-76]
 • پایداری زیست‏محیطی مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره‏ی تأمین سبز درصنعت خودروسازی ایران [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 123-141]
 • پرسشنامه‏ی کیفیت کار تیمی بررسی سازه‏ی کیفیت کار تیمی و اصلاح ابزار اندازه‌گیری تعاملات تیم: تحلیل مفهومی و تجربی [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 19-47]
 • پویایی سیستم¬ها توسعه و تغییر مدل کسب¬وکار با به‏کارگیری رویکرد پویایی سیستم¬ها [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 1-18]
 • پژوهش¬های دانشگاهی پژوهشی درباره‏ی پایان¬نامه¬های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از حیث موضوع و روش: مورد مطالعه دانشگاه تهران [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 105-123]
 • پیکربندی ارزش بررسی عوامل موثر در طراحی مدل کسب و کار همراه در حوزه مدیریت زیرساخت [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 67-88]

ت

 • تحلیل عاملی طراحی الگوی عوامل درون‏سازمانی مؤثر بر موفقیت سازمان‏های پژوهش و فن‏آوری در ایران (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی) [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 1-26]
 • تحلیل چند متغیره روند تکامل مدلهای آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی از منظر روش شناسی [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 51-80]
 • ترک خدمت فرهنگ، تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشی: طراحی و تبیین مدلی در پژوهشگاه صنعت نفت [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 1-24]
 • تعهد سازمانی فرهنگ، تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشی: طراحی و تبیین مدلی در پژوهشگاه صنعت نفت [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 1-24]
 • تعهد و رضایت شغلی نقش درک حمایت سازمانی در رابطه‎ی بین ارتباطات مؤثر و کارکردهای رفتار سازمانی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 79-99]

ج

 • جبران خدمات انعطاف‏پذیری سیستم‏های جبران خدمات؛ زمینه‏ساز ارتقاء کارآفرینی [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 151-167]
 • جبران خدمات تشویقی انعطاف‏پذیری سیستم‏های جبران خدمات؛ زمینه‏ساز ارتقاء کارآفرینی [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 151-167]
 • جبران خدمات عادلانه انعطاف‏پذیری سیستم‏های جبران خدمات؛ زمینه‏ساز ارتقاء کارآفرینی [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 151-167]
 • جبران خدمات مبتنی بر عملکرد انعطاف‏پذیری سیستم‏های جبران خدمات؛ زمینه‏ساز ارتقاء کارآفرینی [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 151-167]

چ

 • چارچوب نظری شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 101-124]

ح

خ

 • خصوصی‏سازی انتظار بهبود عملکرد صنایع دولتی واگذار‏شده به بخش خصوصی: حقیقت یا افسانه؟ [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 141-172]

ر

 • رابطه همکاری میان سازمانی مدل رابطه همکاری میان سازمانی برای بهبود عملکرد زنجیره تامین در صنعت فرش ماشینی ایران [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 1-27]
 • رسمیت پایین ملاحظات طراحی و پیاده¬سازی اثربخش نظام جانشین¬پروری در یک شرکت با رسمیت پایین و کارکنان دانش¬محور [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 27-63]
 • رشد سریع سازمان ملاحظات طراحی و پیاده¬سازی اثربخش نظام جانشین¬پروری در یک شرکت با رسمیت پایین و کارکنان دانش¬محور [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 27-63]
 • رفتار شهروندی سازمانی تبیین سرمایه‏ی اجتماعی به عنوان اهرمی کلیدی در ارتقای اثربخشی تیمی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 61-78]
 • رفتار مشتری تاثیر آشنایی با برند و نوع محصول بر پاسخ مشتری به بازاریابی خیرخواهانه [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 101-126]
 • رهبری ارزش‌بنیان طراحی و سنجش مدل سازمان ارزش بنیان در شرکت مادر تخصصی توانیر [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 113-140]
 • روابط خریدار-تامین کننده مدل رابطه همکاری میان سازمانی برای بهبود عملکرد زنجیره تامین در صنعت فرش ماشینی ایران [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 1-27]
 • روش¬شناسی پژوهشی درباره‏ی پایان¬نامه¬های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از حیث موضوع و روش: مورد مطالعه دانشگاه تهران [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 105-123]

ز

 • زنجیره تامین مدل رابطه همکاری میان سازمانی برای بهبود عملکرد زنجیره تامین در صنعت فرش ماشینی ایران [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 1-27]

س

 • سازمان پژوهش و فن‏آوری (RTO) طراحی الگوی عوامل درون‏سازمانی مؤثر بر موفقیت سازمان‏های پژوهش و فن‏آوری در ایران (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی) [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 1-26]
 • سازمان‌ارزش بنیان طراحی و سنجش مدل سازمان ارزش بنیان در شرکت مادر تخصصی توانیر [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 113-140]
 • سازمان‌های غیردولتی حوزه‏ی سلامت و بهداشت ایران آینده‌پژوهی پاسخگویی سازمان‌های غیردولتی حوزه‏ی سلامت و بهداشت ایران 1404 [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 47-76]
 • سرمایه گذاری مشترک ارائه مدلی به منظور شناسایی عوامل موثر بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک : مورد مطالعه شرکت ایدرو [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 141-152]
 • سرمایه‏ی اجتماعی تبیین سرمایه‏ی اجتماعی به عنوان اهرمی کلیدی در ارتقای اثربخشی تیمی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 61-78]
 • سکوت تدافعی سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 77-104]
 • سکوت سازمانی سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 77-104]
 • سکوت مطیع سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 77-104]
 • سکوت نوع دوستانه سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 77-104]
 • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‏ای طراحی مدلی برای یک‏پارچه‏سازی سیستم‏های مدیریتی [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 127-150]
 • سیستم مدیریت محیط زیست طراحی مدلی برای یک‏پارچه‏سازی سیستم‏های مدیریتی [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 127-150]
 • سیستم مدیریت کیفیت طراحی مدلی برای یک‏پارچه‏سازی سیستم‏های مدیریتی [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 127-150]
 • سیستم مدیریت یک‏پارچه طراحی مدلی برای یک‏پارچه‏سازی سیستم‏های مدیریتی [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 127-150]

ش

 • شاخص دیویژیا انتظار بهبود عملکرد صنایع دولتی واگذار‏شده به بخش خصوصی: حقیقت یا افسانه؟ [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 141-172]
 • شاخص مرکب روند تکامل مدلهای آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی از منظر روش شناسی [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 51-80]
 • شبیه¬سازی توسعه و تغییر مدل کسب¬وکار با به‏کارگیری رویکرد پویایی سیستم¬ها [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 1-18]
 • شراکت بررسی عوامل موثر در طراحی مدل کسب و کار همراه در حوزه مدیریت زیرساخت [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 67-88]
 • شکاف دیجیتالی روند تکامل مدلهای آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی از منظر روش شناسی [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 51-80]

ص

 • صنعت بانکداری بررسی رابطه ابعاد کیفیت خدمات و رضایت مشتری در صنعت بانکداری: مدل مقایسه ای خدمات سنتی و الکترونیکی [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 41-66]
 • صنعت خودروی ایران مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره‏ی تأمین سبز درصنعت خودروسازی ایران [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 123-141]
 • صنعت نفت و گاز ایران شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 101-124]

ع

 • عملکرد سرمایه گذاری مشترک ارائه مدلی به منظور شناسایی عوامل موثر بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک : مورد مطالعه شرکت ایدرو [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 141-152]
 • عوامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی شناسایی چارچوبی برای عوامل تأثیرگذار بر یادگیری غیررسمی کارآفرینان در صنعت ارتباطات و فن‏آوری اطلاعات [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 81-100]
 • عوامل موثر بر عملکرد ارائه مدلی به منظور شناسایی عوامل موثر بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک : مورد مطالعه شرکت ایدرو [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 141-152]
 • عوامل کلیدی موفقیت شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 101-124]

ف

 • فرهنگ سازمانی فرهنگ، تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشی: طراحی و تبیین مدلی در پژوهشگاه صنعت نفت [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 1-24]
 • فعالیت‌های کلیدی بررسی عوامل موثر در طراحی مدل کسب و کار همراه در حوزه مدیریت زیرساخت [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 67-88]

ک

 • کارآفرینان کارکشته شناسایی چارچوبی برای عوامل تأثیرگذار بر یادگیری غیررسمی کارآفرینان در صنعت ارتباطات و فن‏آوری اطلاعات [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 81-100]
 • کارآفرینی انعطاف‏پذیری سیستم‏های جبران خدمات؛ زمینه‏ساز ارتقاء کارآفرینی [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 151-167]
 • کارراهه جهت گیری های درونی کارراهه: مطالعه موردی صنعت بانکداری [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 25-40]
 • کارکنان دانش¬محور ملاحظات طراحی و پیاده¬سازی اثربخش نظام جانشین¬پروری در یک شرکت با رسمیت پایین و کارکنان دانش¬محور [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 27-63]
 • کارکنان دانشی فرهنگ، تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشی: طراحی و تبیین مدلی در پژوهشگاه صنعت نفت [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 1-24]
 • کسب‏و‏کارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ارائه‏ی الگویی برای گونه‏شناسی مدل‏های کسب‏ و ‏کار الکترونیکی کوچک و متوسط ایران [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 27-50]
 • کیفیت خدمات الکترونیک بررسی رابطه ابعاد کیفیت خدمات و رضایت مشتری در صنعت بانکداری: مدل مقایسه ای خدمات سنتی و الکترونیکی [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 41-66]
 • کیفیت خدمات سنتی بررسی رابطه ابعاد کیفیت خدمات و رضایت مشتری در صنعت بانکداری: مدل مقایسه ای خدمات سنتی و الکترونیکی [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 41-66]
 • کیفیت کار تیمی بررسی سازه‏ی کیفیت کار تیمی و اصلاح ابزار اندازه‌گیری تعاملات تیم: تحلیل مفهومی و تجربی [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 19-47]

گ

 • گونه‏شناسی ارائه‏ی الگویی برای گونه‏شناسی مدل‏های کسب‏ و ‏کار الکترونیکی کوچک و متوسط ایران [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 27-50]

م

 • مدل سازی معادلات ساختاری بررسی رابطه ابعاد کیفیت خدمات و رضایت مشتری در صنعت بانکداری: مدل مقایسه ای خدمات سنتی و الکترونیکی [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 41-66]
 • مدل کسب و کار بررسی عوامل موثر در طراحی مدل کسب و کار همراه در حوزه مدیریت زیرساخت [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 67-88]
 • مدل کسب‏و‏کار الکترونیکی ارائه‏ی الگویی برای گونه‏شناسی مدل‏های کسب‏ و ‏کار الکترونیکی کوچک و متوسط ایران [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 27-50]
 • مدل کسب¬وکار توسعه و تغییر مدل کسب¬وکار با به‏کارگیری رویکرد پویایی سیستم¬ها [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 1-18]
 • مدیران و مالکان مشترک ملاحظات طراحی و پیاده¬سازی اثربخش نظام جانشین¬پروری در یک شرکت با رسمیت پایین و کارکنان دانش¬محور [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 27-63]
 • مدیریت دولتی پژوهشی درباره‏ی پایان¬نامه¬های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از حیث موضوع و روش: مورد مطالعه دانشگاه تهران [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 105-123]
 • مدیریت زنجیره‏ی تأمین مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره‏ی تأمین سبز درصنعت خودروسازی ایران [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 123-141]
 • مدیریت زنجیره‏ی تأمین سبز مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره‏ی تأمین سبز درصنعت خودروسازی ایران [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 123-141]
 • مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تاثیر آشنایی با برند و نوع محصول بر پاسخ مشتری به بازاریابی خیرخواهانه [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 101-126]
 • مشارکت محصول تاثیر آشنایی با برند و نوع محصول بر پاسخ مشتری به بازاریابی خیرخواهانه [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 101-126]
 • مطالعه مقایسه¬ای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 101-124]
 • معادلات ساختاریافته طراحی الگوی عوامل درون‏سازمانی مؤثر بر موفقیت سازمان‏های پژوهش و فن‏آوری در ایران (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی) [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 1-26]
 • معنویت جهت گیری های درونی کارراهه: مطالعه موردی صنعت بانکداری [دوره 6، شماره 24، 1390، صفحه 25-40]
 • موضوع‏شناسی پژوهشی درباره‏ی پایان¬نامه¬های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از حیث موضوع و روش: مورد مطالعه دانشگاه تهران [دوره 6، شماره 21، 1390، صفحه 105-123]

ن

 • نظریه مبادله اجتماعی مدل رابطه همکاری میان سازمانی برای بهبود عملکرد زنجیره تامین در صنعت فرش ماشینی ایران [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 1-27]
 • نظریه هزینه-مبادله مدل رابطه همکاری میان سازمانی برای بهبود عملکرد زنجیره تامین در صنعت فرش ماشینی ایران [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 1-27]
 • نقاط مرجع استراتژیک ارائه‏ی الگویی برای گونه‏شناسی مدل‏های کسب‏ و ‏کار الکترونیکی کوچک و متوسط ایران [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 27-50]

و

 • وابستگی شغلی نقش درک حمایت سازمانی در رابطه‎ی بین ارتباطات مؤثر و کارکردهای رفتار سازمانی [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 79-99]

ه

 • هوش1 تأثیر هوش‌ هیجانی بر ارتباطات اثربخش مدیران شعب بانک ‌ملت در شهر تهران [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 145-158]
 • هوش‌هیجانی3 تأثیر هوش‌ هیجانی بر ارتباطات اثربخش مدیران شعب بانک ‌ملت در شهر تهران [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 145-158]
 • هیجان2 تأثیر هوش‌ هیجانی بر ارتباطات اثربخش مدیران شعب بانک ‌ملت در شهر تهران [دوره 6، شماره 22، 1390، صفحه 145-158]

ی

 • یادگیری غیررسمی شناسایی چارچوبی برای عوامل تأثیرگذار بر یادگیری غیررسمی کارآفرینان در صنعت ارتباطات و فن‏آوری اطلاعات [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 81-100]
 • یادگیری کارآفرینانه شناسایی چارچوبی برای عوامل تأثیرگذار بر یادگیری غیررسمی کارآفرینان در صنعت ارتباطات و فن‏آوری اطلاعات [دوره 6، شماره 23، 1390، صفحه 81-100]