نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ابزار اندازه¬گیری شناسایی عوامل موثر بر ظرفیت نوآوری بنگاه¬های اقتصادی: مطالعه موردی شرکت¬های اتوماسیون صنعتی ایران [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 1-32]
 • اثر واسطه‏ای تحلیل رویگردانی مشتریان، بررسی وضعیت یکی از اپراتورهای تلفن همراه ایران با کمک روش‏های داده‏کاوی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 63-92]
 • اثربخشی طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستم های باز [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 85-119]
 • ادراک سیاست سازمانی سیاست پیشگی مدیران، ادراک سیاسی کارکنان و مقاومت در برابر تغییر [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 119-137]
 • ارتباطات انسانی - مهارتهای ارتباطی کلامی و غیرکلامی- جهانگردی- توسعه- گردشگری بررسی نقش ارتباطات انسانی در توسعه صنعت جهانگردی [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 101-130]
 • ارزش نشان تجاری مدلی برای ارزشیابی و قیمت گذاری نشان تجاری براساس روش گزینه واقعی [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 117-149]
 • ارزشیابی نشان تجاری مدلی برای ارزشیابی و قیمت گذاری نشان تجاری براساس روش گزینه واقعی [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 117-149]
 • استراتژی مدلی برای چابکی سازمانی درصنعت الکترونیک ایران [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 47-74]
 • اعتبارسنجی ساختارهای چندبعدی، انواع و اعتبارسنجی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 31-62]
 • اعتماد نقش مولفه های فرهنگ سازمانی در اعتماد سازی: بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی گلوب (GLOBE)و اعتماد [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 145-178]

ب

 • بانک تأثیر حمایت ادراک ‏شده از سوی سازمان بر تعهد کارکنان و عملکرد سازمانی: مطالعه‏ای در شعب بانک ملت شهر تهران [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 1-25]
 • برابری جنسی نقش مولفه های فرهنگ سازمانی در اعتماد سازی: بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی گلوب (GLOBE)و اعتماد [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 145-178]
 • برنامه ریزی مسیر شغلی جهت گیری های شغلی و مراجع درونی شغلی برنامه نویسان نرم افزار [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 55-87]
 • بهبود عملکرد الگوی توانمندی برای ارتقای عملکرد کارکنان صنعت قطعه‏سازی خودرو در ایران [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 149-169]
 • بورس اوراق بهادار تهران ویژگیهای حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش مدیریت سود [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 27-58]
 • بورس کالایی کشاورزی ارائه مدلی به منظور تجزیه و تحلیل، گزینش و اجرای راهبرد زنجیره تامین کسب و کار [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 139-155]

پ

 • پایگاه قواعد فازی طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستم های باز [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 85-119]
 • پژوهشگاه صنعت نفت عوامل مؤثر بر توانمندسازی دانشگران پژوهشگاه صنعت نفت [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 93-119]
 • پیشرانه‌های ارزش نشان تجاری مدلی برای ارزشیابی و قیمت گذاری نشان تجاری براساس روش گزینه واقعی [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 117-149]

ت

 • تحقیق کیفی شناسایی عوامل مؤثر بر رفتارهای فراتر از نقش اعضای هیئت علمی دانشگاه‏ها: مطالعه‏ای در دانشگاه صنعتی شریف [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 1-30]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) تفکیک شرکت های موفق و ناموفق با استفاده از رویکرد ترکیبی (FAHP – TOPSIS) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 87-117]
 • تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی عوامل موثر بر ظرفیت نوآوری بنگاه¬های اقتصادی: مطالعه موردی شرکت¬های اتوماسیون صنعتی ایران [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 1-32]
 • ترکیب تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک الویت بندی با تشابه به راﻩحل ایدﻩآل (FAHP – TOPSIS) تفکیک شرکت های موفق و ناموفق با استفاده از رویکرد ترکیبی (FAHP – TOPSIS) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 87-117]
 • تصمیم گیری طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستم های باز [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 85-119]
 • تعادل طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستم های باز [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 85-119]
 • تعهد سازمانی تأثیر حمایت ادراک ‏شده از سوی سازمان بر تعهد کارکنان و عملکرد سازمانی: مطالعه‏ای در شعب بانک ملت شهر تهران [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 1-25]
 • تمرکز مالکیت تاثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 59-91]
 • توانمندسازی عوامل مؤثر بر توانمندسازی دانشگران پژوهشگاه صنعت نفت [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 93-119]
 • توانمندی الگوی توانمندی برای ارتقای عملکرد کارکنان صنعت قطعه‏سازی خودرو در ایران [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 149-169]
 • توانمندی روانشناختی1 الگوی توانمندی برای ارتقای عملکرد کارکنان صنعت قطعه‏سازی خودرو در ایران [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 149-169]
 • توسعه شغلی جهت گیری های شغلی و مراجع درونی شغلی برنامه نویسان نرم افزار [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 55-87]
 • تولید‌چابک مدلی برای چابکی سازمانی درصنعت الکترونیک ایران [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 47-74]
 • تولیدناب مدلی برای چابکی سازمانی درصنعت الکترونیک ایران [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 47-74]
 • تکنیک الویت بندی با تشابه به راﻩحل ایدﻩآل (TOPSIS) تفکیک شرکت های موفق و ناموفق با استفاده از رویکرد ترکیبی (FAHP – TOPSIS) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 87-117]

ج

 • جهت گیری شغلی جهت گیری های شغلی و مراجع درونی شغلی برنامه نویسان نرم افزار [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 55-87]

ح

 • حمایت ادراک‏شده از سوی سازمان تأثیر حمایت ادراک ‏شده از سوی سازمان بر تعهد کارکنان و عملکرد سازمانی: مطالعه‏ای در شعب بانک ملت شهر تهران [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 1-25]
 • حکمرانی خوب طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستم های باز [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 85-119]

خ

 • خدمات تلفن همراه تحلیل رویگردانی مشتریان، بررسی وضعیت یکی از اپراتورهای تلفن همراه ایران با کمک روش‏های داده‏کاوی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 63-92]

د

 • داده‏کاوی تحلیل رویگردانی مشتریان، بررسی وضعیت یکی از اپراتورهای تلفن همراه ایران با کمک روش‏های داده‏کاوی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 63-92]
 • دارایی نامشهود مدلی برای ارزشیابی و قیمت گذاری نشان تجاری براساس روش گزینه واقعی [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 117-149]
 • دارایی نشان تجاری مدلی برای ارزشیابی و قیمت گذاری نشان تجاری براساس روش گزینه واقعی [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 117-149]
 • دانشگر عوامل مؤثر بر توانمندسازی دانشگران پژوهشگاه صنعت نفت [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 93-119]

ر

 • رتبه بندی شرکت ها تفکیک شرکت های موفق و ناموفق با استفاده از رویکرد ترکیبی (FAHP – TOPSIS) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 87-117]
 • رفتار سیاسی سیاست پیشگی مدیران، ادراک سیاسی کارکنان و مقاومت در برابر تغییر [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 119-137]
 • رفتارهای فرانقش سازمانی شناسایی عوامل مؤثر بر رفتارهای فراتر از نقش اعضای هیئت علمی دانشگاه‏ها: مطالعه‏ای در دانشگاه صنعتی شریف [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 1-30]
 • رهبری آموزش عالی شناسایی عوامل مؤثر بر رفتارهای فراتر از نقش اعضای هیئت علمی دانشگاه‏ها: مطالعه‏ای در دانشگاه صنعتی شریف [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 1-30]
 • رهبری تحول‌آفرین هوش پیش‌بینی‌کننده رهبری تحول‌آفرین: بررسی روابط میان هوش معنوی، هوش عاطفی و رهبری تحول‌آفرین [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 31-58]
 • روابط دانشی مطالعه‌ی نظام نوآوری بخشی با تاکید بر تعیین روابط میان نهادها، همکاری‌های دانشی و کارکردها [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 1-25]
 • رویگردانی مشتری تحلیل رویگردانی مشتریان، بررسی وضعیت یکی از اپراتورهای تلفن همراه ایران با کمک روش‏های داده‏کاوی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 63-92]

ز

 • زنجیره‌تامین ارائه مدلی به منظور تجزیه و تحلیل، گزینش و اجرای راهبرد زنجیره تامین کسب و کار [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 139-155]

س

 • ساختار مالکیت تاثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 59-91]
 • ساختارهای چندبعدی ساختارهای چندبعدی، انواع و اعتبارسنجی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 31-62]
 • سرمایه معنوی مدلی برای ارزشیابی و قیمت گذاری نشان تجاری براساس روش گزینه واقعی [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 117-149]
 • سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش و عوامل حیاتی موفقیت سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌ها از طریق یک مدل بلوغ توسعه‏یافتة مدیریت دانش [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 121-149]
 • سهامداران نهادی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 75-100]
 • سیستم طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستم های باز [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 85-119]
 • سیستم استنتاج فازی طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستم های باز [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 85-119]

ش

 • شاخص حاکمیت شرکتی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 75-100]
 • شرکت¬های اتوماسیون صنعتی ایران شناسایی عوامل موثر بر ظرفیت نوآوری بنگاه¬های اقتصادی: مطالعه موردی شرکت¬های اتوماسیون صنعتی ایران [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 1-32]

ظ

 • ظرفیت نوآوری شناسایی عوامل موثر بر ظرفیت نوآوری بنگاه¬های اقتصادی: مطالعه موردی شرکت¬های اتوماسیون صنعتی ایران [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 1-32]

ع

 • عملکرد الگوی توانمندی برای ارتقای عملکرد کارکنان صنعت قطعه‏سازی خودرو در ایران [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 149-169]
 • عملکرد سازمانی تأثیر حمایت ادراک ‏شده از سوی سازمان بر تعهد کارکنان و عملکرد سازمانی: مطالعه‏ای در شعب بانک ملت شهر تهران [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 1-25]
 • عملکرد شرکت رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 75-100]
 • عملکردگرایی نقش مولفه های فرهنگ سازمانی در اعتماد سازی: بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی گلوب (GLOBE)و اعتماد [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 145-178]

ف

 • فرایند ارزشیابی نشان تجاری مدلی برای ارزشیابی و قیمت گذاری نشان تجاری براساس روش گزینه واقعی [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 117-149]
 • فرهنگ سازمانی تاثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 59-91]
 • فناوری‌اطلاعات مدلی برای چابکی سازمانی درصنعت الکترونیک ایران [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 47-74]

ق

 • قابلیت اتکا اطلاعات تاثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 59-91]
 • قابلیت استخدام کارکنان و عوامل فردی پژوهشی پیرامون عوامل فردی موثر بر قابلیت استخدام کارکنان در بخش دولتی ایران [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 26-48]
 • قاطعیت نقش مولفه های فرهنگ سازمانی در اعتماد سازی: بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی گلوب (GLOBE)و اعتماد [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 145-178]
 • قرارداد روانشناختی پژوهشی پیرامون عوامل فردی موثر بر قابلیت استخدام کارکنان در بخش دولتی ایران [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 26-48]

ک

 • کارایی طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستم های باز [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 85-119]
 • کارکردها مطالعه‌ی نظام نوآوری بخشی با تاکید بر تعیین روابط میان نهادها، همکاری‌های دانشی و کارکردها [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 1-25]
 • کسب و کارهای کشاورزی ارائه مدلی به منظور تجزیه و تحلیل، گزینش و اجرای راهبرد زنجیره تامین کسب و کار [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 139-155]
 • کیفیت اطلاعات مالی تاثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 59-91]

گ

 • گزینه واقعی مدلی برای ارزشیابی و قیمت گذاری نشان تجاری براساس روش گزینه واقعی [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 117-149]

م

 • ماندگاری مشتری تحلیل رویگردانی مشتریان، بررسی وضعیت یکی از اپراتورهای تلفن همراه ایران با کمک روش‏های داده‏کاوی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 63-92]
 • محتوای اطلاعاتی سود ویژگیهای حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش مدیریت سود [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 27-58]
 • مدل بلوغ مدیریت دانش سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌ها از طریق یک مدل بلوغ توسعه‏یافتة مدیریت دانش [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 121-149]
 • مدل سنجش انعکاسی ساختارهای چندبعدی، انواع و اعتبارسنجی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 31-62]
 • مدل سنجش ترکیبی ساختارهای چندبعدی، انواع و اعتبارسنجی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 31-62]
 • مدیریت ارتباط با مشتری تحلیل رویگردانی مشتریان، بررسی وضعیت یکی از اپراتورهای تلفن همراه ایران با کمک روش‏های داده‏کاوی [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 63-92]
 • مدیریت دانش سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌ها از طریق یک مدل بلوغ توسعه‏یافتة مدیریت دانش [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 121-149]
 • مدیریت سود ویژگیهای حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش مدیریت سود [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 27-58]
 • مدیریت‌فناوری مدلی برای چابکی سازمانی درصنعت الکترونیک ایران [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 47-74]
 • مدیریت‌منابع‌انسانی مدلی برای چابکی سازمانی درصنعت الکترونیک ایران [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 47-74]
 • مدیریت‌کیفیت‌فراگیر مدلی برای چابکی سازمانی درصنعت الکترونیک ایران [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 47-74]
 • مربوط بودن اطلاعات تاثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 59-91]
 • مرجع درونی شغلی جهت گیری های شغلی و مراجع درونی شغلی برنامه نویسان نرم افزار [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 55-87]
 • مطالعه گلوب نقش مولفه های فرهنگ سازمانی در اعتماد سازی: بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی گلوب (GLOBE)و اعتماد [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 145-178]
 • مقاومت در برابر تغییر سیاست پیشگی مدیران، ادراک سیاسی کارکنان و مقاومت در برابر تغییر [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 119-137]
 • مقاومت رفتاری سیاست پیشگی مدیران، ادراک سیاسی کارکنان و مقاومت در برابر تغییر [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 119-137]
 • مقاومت شناختی سیاست پیشگی مدیران، ادراک سیاسی کارکنان و مقاومت در برابر تغییر [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 119-137]
 • مقاومت هیجانی سیاست پیشگی مدیران، ادراک سیاسی کارکنان و مقاومت در برابر تغییر [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 119-137]

ن

 • نشان تجاری مدلی برای ارزشیابی و قیمت گذاری نشان تجاری براساس روش گزینه واقعی [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 117-149]
 • نظام نوآوری مطالعه‌ی نظام نوآوری بخشی با تاکید بر تعیین روابط میان نهادها، همکاری‌های دانشی و کارکردها [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 1-25]
 • نظام نوآوری بخشی مطالعه‌ی نظام نوآوری بخشی با تاکید بر تعیین روابط میان نهادها، همکاری‌های دانشی و کارکردها [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 1-25]
 • نهادها مطالعه‌ی نظام نوآوری بخشی با تاکید بر تعیین روابط میان نهادها، همکاری‌های دانشی و کارکردها [دوره 4، شماره 13، 1388، صفحه 1-25]

و

 • ویژگیهای حاکمیت شرکتی ویژگیهای حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش مدیریت سود [دوره 4، شماره 16، 1388، صفحه 27-58]

ه

 • هوش هوش پیش‌بینی‌کننده رهبری تحول‌آفرین: بررسی روابط میان هوش معنوی، هوش عاطفی و رهبری تحول‌آفرین [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 31-58]
 • هوش عاطفی هوش پیش‌بینی‌کننده رهبری تحول‌آفرین: بررسی روابط میان هوش معنوی، هوش عاطفی و رهبری تحول‌آفرین [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 31-58]
 • هوش معنوی هوش پیش‌بینی‌کننده رهبری تحول‌آفرین: بررسی روابط میان هوش معنوی، هوش عاطفی و رهبری تحول‌آفرین [دوره 4، شماره 15، 1388، صفحه 31-58]
 • هیئت علمی شناسایی عوامل مؤثر بر رفتارهای فراتر از نقش اعضای هیئت علمی دانشگاه‏ها: مطالعه‏ای در دانشگاه صنعتی شریف [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 1-30]